Bahia Apartments & Diving
Bahia Apartments & Diving
Bahia Apartment & Diving
Bahia Apartments & Diving
Bahia Apartments & Diving
Uitzicht op zee
Bahia Apartments & Diving
Restaurant
Bahia Apartments & Diving

Algemene voorwaarden

Last minute genieten
Kortingen tot wel 35%

Algemene voorwaarden Bahia Apartments N.V.Artikel 1  Definities
Onder de navolgende begrippen wordt in deze algemene voorwaarden telkens het navolgende verstaan.
 
1.1           Horecabedrijf
Bedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven ( waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.) die horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten.
 
Met de term Horecabedrijf wordt niet slechts gedoeld op Bahia Apartments N.V. zelf, maar ook op de andere entiteiten voor en namens wie Bahia Apartments N.V. de exploitatie verricht. Bahia Apartments N.V., alsmede de entiteiten voor wie zij de exploitatie verricht, zal hierna worden aangeduid met “ Bahia”.
 
1.2           Gastheer
Degene die Bahia vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.
 
1.3           Verlenen van horecadiensten
Het door Bahia verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.
 
1.4           Klant
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met Bahia een horecaovereenkomst heeft gesloten.
 
1.5           Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de algemene voorwaarden van gast, of klant, wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.
 
1.6           Horecaovereenkomst
Een overeenkomst tussen Bahia en een klant terzake een of meer door Bahia te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.
 
1.7           Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst)
De totale omzetverwachting van Bahia inclusief bedieningsgeld, (toeristenbelasting) en omzetbelasting terzake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.
 
1.8           Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan Bahia gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, danwel de in schriftelijke vorm door Bahia aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

 1.9           No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.
 
1.10         Goederen
Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.
 
1.11         Online reservering
Een reservering die gemaakt wordt met behulp van een een online boekingssysteem, dat beschikbaar is op de website van Bahia.

Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 

Artikel 2  Toepasselijkheid

 
2.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten van Bahia, alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.
 
2.2            Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk met Bahia is overeengekomen. In dat geval gelden de voorwaarden met betrekking tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 
2.3           Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Bahia gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van Bahia.
 
2.4           Zijn deze algemene voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde horecaovereenkomst, dan wordt deze algemene voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende horecaovereenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 
2.5           Tenzij vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk aan Bahia kenbaar is gemaakt en bevestigd door Bahia gaat de gast en/of klant of enig andere (rechts-)persoon akkoord met deze algemene voorwaarden.
 

Artikel 3  Totstandkoming van horecaovereenkomsten

 
3.1           Bahia kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld  in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).
 
3.2            Alle door Bahia gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt". Doet Bahia binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud, dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.

 3.3           Horecaovereenkomsten voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Bahia is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de gast zal de tussenpersoon voor het betaalde bedrag bevrijden.
 

Artikel 4  Algemene verplichtingen van Bahia

 
4.1           Bahia is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horeca- diensten te verlenen op de in dat horecabedrijf gebruikelijke wijze.
 
4.2           De in artikel 4.1 genoemde verplichting geldt niet:
a.          in geval van overmacht aan de zijde van Bahia als bedoeld in artikel 13;
b.          indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
c.          indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welke hoofde ook jegens Bahia heeft.

 4.3           Bahia is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen.


 4.4           Indien Bahia voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, dient Bahia op die goederen te letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 10.
 

Artikel 5  Verplichtingen inzake accommodaties van Bahia
 
5.1           Bahia is gehouden aan de gast gedurende de overeengekomen periode accommodatie ter beschikking te stellen van de binnen zijn accommodaties gebruikelijke kwaliteit, zulks met inachtneming van het bepaalde in het derde lid.
 
5.2           Bahia is tevens gehouden de daarbij behorende, in zijn accommodaties gebruikelijke horecadiensten te kunnen verlenen en de aldaar gebruikelijke faciliteiten te kunnen verschaffen.
 
5.3           De accommodatie dient ter beschikking van de gast te zijn van 17.00 uur op de dag van aankomst tot 13.00 uur op de dag van vertrek.
 
5.4           Bahia dient op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de gast ter kennisneming op te hangen dan wel aan te brengen dan wel neer te leggen, of de huisregels in geschrift aan de gast ter hand te stellen. De gast is gehouden de huisregels na te leven.

 5.5           Bahia staat binnen haar accommodaties geen huisdieren toe.

 5.6           Bahia is gerechtigd om iedere horecaovereenkomst wegens (vrees voor) verstoring van de openbare orde te ontbinden. Ontbinding vindt plaats na overleg met het plaatselijk gezag. Bahia is in die gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding.

 
Artikel 6  Regels inzake accommodaties van Bahia

 6.1           Bahia is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels bij herhaling overtreedt, danwel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in Bahia en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek de accommodatie te verlaten. Bahia mag zijn onderhavige bevoegdheid slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van Bahia voldoende aanleiding geven.
 
6.2           Tenzij anders is overeengekomen is Bahia gerechtigd om de reservering als vervallen te beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 17.00 uur bij hem heeft gemeld, onverminderd het bepaalde in artikel 8.
 
6.3            Een reservering is pas definitief nadat de reservering schriftelijk door de klant of door Bahia is bevestigd.
 
6.4            Bij wijziging van aankomst- en/of vertrekdatum vervalt de oorspronkelijke, definitieve reservering en zal, in onderling overleg, een nieuwe definitieve reservering tot stand komen.
 
6.5            Vermeerdering van het oorspronkelijk definitief gereserveerde aantal accommodaties kan  uitsluitend in overleg met Bahia. Op generlei wijze is Bahia verantwoordelijk voor vermeerdering, zonder overleg, van het oorspronkelijk definitief gereserveerde aantal accommodaties.
 
6.6           Bahia is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten wor- den, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijke- lijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormelde wens van Bahia betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien Bahia zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal Bahia nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
  

Artikel 7  Verplichtingen van het restaurantbedrijf

 
7.1           Bahia is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de gast de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te verstrekken van een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als in zijn restaurant gebruikelijk is.
 
7.2           Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen dan verstrekt Bahia op verzoek datgene van de spijzen en dranken die het op dat moment kan verstrekken, onverminderd het overige in artikel 7.1 bepaalde.
 
7.3           Bahia is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken  indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn restaurant. De gast dient op eerste verzoek het restaurant te verlaten. Het restaurantbedrijf kan onder meer eisen stellen met betrekking tot de kleding van de gast.
 
7.4           Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het restaurantbedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 8.
 

Artikel 8 Annuleringen

 
8.1           Annulering door klanten, algemeen
 
8.1.1        De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Bahia het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 8 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

8.1.2        Het bepaalde in de artikelen 11.1 en 12.4  is ook op annuleringen van toepassing.
 
8.1.3        Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
 
8.1.4        Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
 
8.1.5        Bedragen die Bahia met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde volledig aan Bahia te worden vergoed, mits Bahia niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde. 

8.2           Annulering van de accommodaties


Wanneer een reservering is gemaakt dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende.
a.          Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan Bahia te betalen.
b.          Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan Bahia te betalen.
c.          Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan Bahia te betalen.
d.          Bij annulering minder dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Bahia te betalen.
 
8.3           Annulering door Bahia
 
8.3.1        Bahia is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat Bahia afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.

8.3.2        Bahia is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder betaling van een vergoeding, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in Bahia te houden bijeenkomst of verblijf  een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat Bahia de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt Bahia van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst of verblijf  begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval  naar  tijdsevenredigheid berekend,  onverminderd de verplichting tot betaling van reeds genoten en/of bestelde horecadiensten terzake van drank en spijzen.
 
8.3.3        Bahia is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 8.3.2 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst of verblijf. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Bahia alsnog gerechtigd zijn in artikel 8.3.2 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.
 
8.3.4        Indien en voor zover Bahia tevens optreedt als reisorganisator in de zin van de wet geldt met betrekking tot reisovereenkomsten in de zin van de wet het volgende. Bahia mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Bahia mag de reisovereenkomst ook anders dan op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Tot twintig dagen voor de aanvang van de reis mag Bahia de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Indien de reiziger een wijziging als hiervoor bedoeld afwijst kan Bahia de reisovereenkomst opzeggen.
 

Artikel 9  Waarborgsom en tussentijdse betaling

 
9.1           Bahia kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder Bahia deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor Bahia en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.
 
9.2           Bahia kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende horecadiensten.
 
9.3           Bahia mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de klant uit welke hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Bahia onverwijld na beindiging van eventuele andere horecaovereenkomsten aan de klant te worden terugbetaald.
 

Artikel 10 Aansprakelijkheid van Bahia

 
10.1         De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover Bahia terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.

10.2         Onverminderd het bepaalde in artikel 4.4 is Bahia niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het hotel zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart Bahia tegen aanspraken van gasten terzake. Het hier bepaalde geldt niet voorzover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Bahia.

10.3         Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10.7 en 10.8 is Bahia nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bahia. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door Bahia bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.

10.4         In geen enkel geval is Bahia gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

1.     de reserveringswaarde of, indien dat meer is;
2a.   het door de verzekeraar van Bahia aan Bahia terzake de schade uitbetaalde bedrag, danwel;
2b.   de terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.
 
10.5         Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is Bahia nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bahia.
 
10.6         Bahia is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Bahia houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Bahia staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bahia.
 
10.7         Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 4.4 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat is Bahia verplicht de schade aan deze goederen tengevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.
 
10.8         Indien Bahia goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Bahia daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Bahia nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij Bahia opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid van Bahia.
 
10.9         De klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart Bahia volledig terzake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de gast en/of enige derde jegens Bahia mocht geldend maken, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden  met enige door Bahia krachtens enige overeenkomst met de klant te verlenen of verleende (horeca)dienst dan wel met de accommodatie waarin een zodanige (horeca)dienst werd verleend of moest worden verleend.
 10.10       De in artikel 10.9 bedoelde vrijwaringsverplichting geldt ook indien de horecaovereenkomst met de klant en/of de gast geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.
 

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant
 
11.1         De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Bahia en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
 

Artikel 12 Afrekening en betaling

 
12.1         De klant is de in de horecaovereenkomst bepaalde prijs verschuldigd, de prijzen welke gelden op het moment dat de horecadienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door het horecabedrijf op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht danwel zijn opgenomen in een lijst welke aan de klant/gast, desnodig op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het omzetbelasting-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.
 
Een lijst wordt geacht voor de gast zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van Bahia.
 
Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, bewassing, telefoon, telex, t.v.-huur, internetgebruik e.d. kan door Bahia een extra vergoeding worden gevorderd.
 
12.2         Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeengekomen.
 
12.3         Wanneer voor een rekening voor een lager bedrag dan $. 150,- krachtens het bepaalde in 12.2 een factuur wordt gezonden dan kan Bahia daarenboven $. 15,- aan administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 
12.4         De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of beiden aan Bahia uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.
 
12.5         Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Bahia heeft voldaan is Bahia gerechtigd om alle goederen welke door de gast en/of klant in Bahia zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast en/of klant ten genoegen van Bahia aan al zijn verplichtingen jegens Bahia heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Bahia in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.
 
12.6         Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan Bahia te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is Bahia te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.
 
12.7         Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant vanaf de 15de dag in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
 
12.8         Indien de klant in verzuim is dient hij aan Bahia alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van US$ 100,-- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 
12.9         Daarenboven is de klant, vanaf het moment dat hij in verzuim is, een bedrag aan rente verschuldigd, welke ligt op 1,5% per maand samengesteld interest. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
 
12.10       Indien Bahia goederen als bedoeld in artikel 12.5 onder zich heeft en de klant van wie Bahia de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is Bahia gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en Bahia kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van Bahia resteert wordt aan de klant uitgekeerd.
 
12.11       Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan Bahia in de navolgende volgorde:

1.    de kosten van executie;
2.    de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
3.    de rente;
4.    de schade;
5.    de hoofdsom.
 
12.12       Betaling geschiedt in Amerikaanse Dollar. Indien wenselijk kan de betaling ook in lokale valuta (NAF) geschieden, dit bedrag zal dan worden omgerekend aan de hand van de geldende dagkoers “verkoop aan publiek”. Indien Bahia buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan zal gelden de op het moment van betaling geldende marktkoers. Bahia kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Bahia kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.
 
12.13       Bahia is nimmer gehouden om cheques, girobetaalkaarten en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen.
 

Artikel 13 Overmacht
 
13.1         Als overmacht voor Bahia, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Bahia niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door Bahia zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

 13.2         Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Bahia gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de horecaovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.
 
13.3         Indien een der partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 

Artikel 14 Gevonden voorwerpen

 
14.1         In een van de gebouwen van Bahia, op het terrein en in zijn aanhorigheden aanwezige en klaarblijkelijk verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij Bahia te worden ingeleverd.
 
14.2         Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij Bahia heeft gemeld, verkrijgt Bahia de eigendom.
  
14.3         Indien Bahia door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Bahia is nimmer tot toezending verplicht.
 
Artikel 15 Aanvullende bepalingen online-reserveringen
 
15.1          Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 
15.2          Bahia biedt de klant de mogelijkheid om een online-reservering te doen.

15.3          De klant vult alle gevraagde gegevens in op het reserveringsformulier op de website en bevestigt de echtheid en juistheid van de overgedragen informatie.
 
15.4          De online-reservering komt tot stand nadat Bahia het reserveringsformulier heeft ontvangen en deze reservering door Bahia is bevestigd.
 
15.5          De in artikel 6.3 bedoelde bevestiging wordt via e-mail verzonden na ontvangst van het reserveringsformulier.
 
15.6          In geval van online-reservering heeft de klant de volgende online betalingsmogelijkheden:
a.          IDEAL
b.          Sofortbanking
c.          Paypal
d.          Mastercard
e.          VISA
f.           Bancontact/Mister Cash
g.          Giropay
h.          eMaestro
i.           Visa Electron
j.           V-Pay
k.          EPS
 
15.7          Indien de klant niet op de in artikel 15.6 genoemde wijze kan betalen, kan Bahia bij uitzondering bepalen dat er ook via Maestro of online-bankoversching betaald kan worden.

15.8          Op online-reserveringen kunnen speciale kortingsacties van toepassing zijn. Deze gelden uitsluitend voor internetboekingen die worden betaald op de in artikel 15.6 bedoelde wijze.
 
15.9          Bahia stelt de informatie op de website met grootste zorg samen.  Desondanks kunnen er bij de overdracht van gegevens en/of door technische storingen of andere omstandigheden onjuistheden in de gegevens voorkomen en/of de gegevens onvolledig zijn. Alle totstandgekomen online-reserveringen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Indien wijzigingen en/of fouten als bedoeld in dit lid leiden tot het wijzigen c.q. verhoging van de prijs, heeft de klant recht op kosteloze annulering. Aan de gedane online-reservering kunnen in dat geval geen rechten worden ontleend.
 
15.10        Bahia kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet of onjuist uitvoeren van de online-reservering ingeval van overmacht, zoals bedoeld in artikel 13 of door toedoen van de klant alsook het niet beschikbaar zijn van internet, het geen toegang hebben tot de website, een inbraak van buitenaf, virussen of, in geval van vooruitbetaling, een weigering van de bank of verkeerd uitgevoerde betalingen die niet op de rekening van Bahia worden ontvangen.
 

Artikel 16 Regels inzake duikcursussen

 
16.1          Aanmeldingen
Bahia neemt alleen aanmeldingen in behandeling van personen boven de 18 jaar. Personen onder deze leeftijd moeten schriftelijke toestemming hebben van ouders of voogd.

16.2          “Liability Waiver”
De deelname aan een duikcursus is geheel voor rekening en risico van de cursist/duiker/ De cursist verplicht zich tot ondertekening van de standaard PADI liability waiver, waarmee hij voornoemde voorwaarde, tezamen met de overige voorwaarden, ook expliciet onderkent en aanvaardt.
 
16.3          Medische verklaring
De cursist dient vóór deelname aan een duikcursus een medische verklaring naar waarheid in te vullen. Deze verklaring ontvangt de cursist samen met het inschrijfformulier en verklaring van begrip tijdens de aanmelding. In een aantal situaties is een verklaring van een (huis)arts noodzakelijk, lees hiervoor goed de medische verklaring door.
 
16.2          Annulering door de cursist
 
16.2.1       Bij annulering door de cursist van zijn of haar aanmelding voor een duikcursus is deze de gehele cursusprijs van de duikcursus verschuldigd. Kosteloze annulering is slechts mogelijk indien de cursist schriftelijk of per e-mail aan Bahia laat weten af te zien van de overeenkomst waarbij de volgende bepalingen gelden:
a.       Kosteloos annuleren is alleen mogelijk binnen 4 dagen na aanmelding en uiterlijk 1 week voor de cursusdata.
b.       Kosteloos annuleren is niet van toepassing op eventueel al ontvangen theoriemateriaal, dit bedrag zal dan ook in rekening worden gebracht.
 
16.2.2       Bij voortijdige beeïndiging van de duikcursus is de deelnemer de gehele cursusprijs van de duikcursus verschuldigd.

 16.3          Annulering door Bahia
Bahia heeft het recht om de duikcursus te annuleren. Bahia zal de cursust hierover persoonlijk berichten, uiterlijk 1 dag vóór aanvang van de duikcursus. Bahia zal de cursist in voorkomende situaties aan alternatieve cursusperiode aanbieden. Indien de cursist hiermee niet akkoord gaat zal Bahia de betaalde cursusprijs terugstorten per bank.
 
16.4          Klachten
Ondanks de zorgvuldigheid die Bahia betracht bi haar activiteiten, kan het voorkomen dat de cursist een gerechtvaardige klacht heeft. Deze klacht dient de cursist ter plaatse en direct bij de instructeur te melden, teneinde Bahia in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heft u tot uiterlijk 14 dagen na het beeïndigen van de duikcursus de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij Bahia.
 

Artikel 17 Voorwaarden terzake van de huur en aanschaf van duikmateriaal

 
17.1          Duikmateriaal
 
17.1.1       Duikmateriaal van Bahia kan hetzij gehuurd worden hetzij gekocht worden.
 
17.1.2       Alle gehuurde/gekochte materialen worden aangenomen en afgehaald bij Bahia.
 
17.1.3       De huurder verklaar de gehuurde materialen en hun toebehoren te kennen, de werking te kennen en goed te keuren in de staat waarin deze zich bevinden. De huurder verklaart steeds op eigen risico te huren. Bahia sluit iedere aansprakelijkheid voor alle schade uit, die kan ontstaan uit het gebruik van de gehuurde materialen.
 
17.1.4       Materialen moeten gebruikt worden overeenkomstig de bestemming daaraan gegeven.
 
17.2          Verantwoordelijkheid bij gehuurd materiaal
 
17.2.1       De door Bahia verhuurde materialen blijven eigendom van Bahia. De huurder garandeert de gehuurde materialen niet te zullen verkopen of ter beschikking te stellen aan derden.
 
17.2.2       De klant is verplicht zorgvuldig om te gaan met het materiaal dat is verstrekt door Bahia.
 
17.2.3       Het ter beschikking gesteld materiaal dient in originele staat van levering te worden teruggegeven. Wanneer er spullen kwijtraken of beschadigd raken, wordt de schade naar redelijkheid op de klant verhaald.
 
17.2.4       Controle van de gehuurde materialen zal plaatsvinden bij retour hiervan aan Bahia.

17.3          Aansprakelijkheid bij gekocht materiaal
 
17.3.1       Bahia is niet aansprakelijk voor volleidg of gedeeltelijk verlies van de gekochte materialen en/of voor de beschadiging van de verkochte materialen.
 
17.3.2       Er geldt geen garantie op verkochte materialen.
 
17.3.3       Gebreken die na de aankoop intreden of worden opgemerkt, dienen onmiddellijk bij constatering hiervan, schriftelijk of per e-mail, kenbaar te worden gemaakt aan Bahia, zodat Bahia een eventuele vervanging in overweging kan nemen. Indien een gebrek naar het oordeel van Bahia niet het gevolg is van onzorgvuldig of onoordeelkundig handelen van de koper kan Bahia overgaan tot vervanging daarvan. Bahia zal nimmer gehouden zijn tot het vergoeden van enige schade of kosten.

17.3.4       Elk dwalingsrisico wordt gedragen door de koper en zal nooit aanleiding geven tot ontbinding van de verkoopovereenkomst.
 

Artikel 18 Privacy statement website

 
18.1          Bahia verzamelt uitsluitend persoonlijke informatie die specifiek en op vrijwillige basis door de Klant op de website worden verstrekt. De verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het doel dat de klant er mee beoogt.
 
18.2          Ten behoeve van een online-reservering worden de volgende gegevens opgeslagen in de database van Bahia: reserveringsnummer, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, volledige naam, aankomstdatum, vertrekdatum en externe referentie. De overdracht van gegevens geschiedt via een beveiligde verbinding.
 
18.3          Bahia gaat zeer vertrouwelijk om met de door de klant en/of gast verstrekte gegevens. De gegevens zullen slechts aan derden worden verstrekt op grond van wettelijke verplichtingen, dan wel op schriftelijk verzoek van klant of gast.           
18.4          Bahia zal nimmer bijzondere persoonsgegevens via de website verzamelen, waaronder informatie betreffende politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken.
 
18.5          Bahia zal op verzoek van een klant en/of gast de gegevens van de klant en/of gast uit de database van Bahia verwijderen.
 
18.6          Algemene bezoekgegevens van bezoekers van de website worden na ieder bezoek aan de website verwijderd. Slechts bezoekersstatistieken zullen worden bijgehouden; hiertoe worden, op alle websites met betrekking tot Bahia Apartments N.V. cookies opgeslagen op de harde schijf van de bezoeker van de website. De bezoeker van de website heeft altijd het recht cookies te weigeren, Bahia is in dat geval nimmer aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten bij het gebruiken van de website.

 Artikel 19 Rechtskeuze en geschillen
 
19.1          Op horecaovereenkomsten tussen Bahia en een klant en/of gast is uitsluitend Curaçaos recht van toepassing. Ingeval van geschillen tussen Bahia en een klant en /of gast en personen die hen vergezellen is bij uitsluiting bevoegd het Gerecht te Curaçao.
 
19.2         Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

19.3         De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.